SZABADSÁG
IGAZSÁGOSSÁG
SZOLIDARITÁS
TISZTESSÉG

Gazdasági program

Az MSZDP gazdasági programja

Az MSZDP a szociáldemokrácia alapelveiből kiindulva tudja és vallja, hogy a gazdaság állapota, jövedelemtermelő képessége az alapja a társadalmi jólétnek, a gazdaság alrendszerei (oktatás, egészségügy, nyugdíjrendszer, stb.) magas szinten való működtetésének. A szociáldemokraták tudják, hogy a piacgazdaság az a keret, amelyben nem csak hogy minden ember szabadon fejtheti ki a személyiségét, hanem ez az a keret, amelyben a szabad versengés adta előnyökből eredően nemzetgazdasági szinten a legmagasabb termelési érték és minőség érhető el.

Ellenben a piacgazdaságnak is kell hogy legyen korlátja: ez pedig nem más, mint a közjó szolgálata. A közjó szolgálatának közösségi módja a fejlett demokráciákban a progresszív adózás és annak közmegegyezéses elosztása, a kötelező betegségi, - rokkant és nyugdíjbiztosítás, illetve az ezekkel összefüggő társadalmi-szociális ellátások.

Ebből a megállapításból kiindulva alakította ki az MSZDP a gazdasági programját.

A program legfontosabb alapelvei:

 • A program a szociáldemokráciát mozgalomnak, és nem termelési mód fajtának vagy végcélnak tekinti;
 • A program elhatárolódik a marxizmus XX. századi ortodox, bolsevik koncepciójától, hegemóniára törekvő szándékaitól, a végső és totálisan érvényes igazságokat kijelentő rendszerszemléletétől;
 • A program egyértelművé teszi a fokozatos lépésekből álló reformokat a baloldali stratégia érvényesítésében;
 • A célok ideológiai mérlegelésének döntő értékmérője: a szabadság, a társadalmi igazságosság, a szolidaritásra épülő közösségek megléte, a munkavállalók és munkáltatók biztonsága, a tisztességen alapuló verseny.

Gazdaságfejlesztés

Magyarország gazdaságát emelkedő pályára kell állítani. A hazai vállalkozások helyzetbe hozása mellett a magyar gazdaság fejlődése beindításának leginkább célszerű és kézenfekvő módja a magas hozzáadott-értéket képviselő termékek és szolgáltatások előállításának támogatása. Olyan gazdasági szerkezet kialakítása, amelyben a társadalom egyre több tagjának a munkájára van szükség.

A tudásalapú gazdaság feltételeinek megteremtése:

 • A tudásalapú gazdasági ágazatok helyzetbe hozása, támogatása (kutató, fejlesztő központok létrehozása akár a felsőoktatási intézmények, középiskolák bevonásával, stb.);
 • A start-up vállalkozások kiemelt támogatásúvá nyilvánítása (akár állami kockázati tőkebefektetési alap létrehozásával, illetve magánvállalkozások kockázati tőkebefektetési alapjainak létrehozása kedvezményes forrásteremtés elősegítésével, stb.);
 • A szellemi tulajdon védelmének magas szintű állami támogatása (az első szabadalmi, iparjogvédelmi eljárás ingyenessége, stb.);
 • A start-up-ok elindítóinak államilag dotált felkészítése (államilag támogatott vállalkozóvá válási felkészítés, vállalkozásfejlesztési tanácsadás meghatározott ideig, stb.)


Célunk a szegénység csökkentése (bővebb leírás: Részletes gazdasági program)

 • A munkából élők jövedelmének a nyugat-európait megközelítő szintre növelése (az Európai Unió bérátlagához igazodó bér-felzárkóztató programot! Elfogadhatatlan, hogy a magyar munkaerő ugyanannyi munkáért feleannyi, harmadannyi bért kapjon, mint nyugati társai!)
 • A minimálbérnek meg kell haladnia a megélhetési minimum mértékét, célkitűzés a reálértéken való évi 5% növelése;
 • Olyan foglalkoztatási programok bevezetése, amikből nem megmarad a szegénység, hanem kiemelkedhetnek a benne élők (a nyereségorientált vállalkozásoknak már nem vonzó, de a közösség számára fontos és ellátandó feladatoknak állami vállaltokba történő átvétele, a tartósan munkanélküliek foglakoztatásával legalább a létminimumot elérő jövedelemmel, stb.);

Magyarország fejlett világba vitele

 • Olyan ország kialakítása, ahol az életminőség a legmagasabbak között van, az embereken nincs gazdasági kényszer a kivándorlásra;
 • Gazdasági növekedés beindítása a befektetések ösztönzésével (Regionális befektetési ügynökségek létrehozása, kisrégiókban);
 • A gazdaság exportorientáltságának elősegítése, a szabályozók olyan alakítása, melynek segítségével a magyar cégek a világpiacon erőteljesen versenyképesen jelenhetnek meg;
 • Turizmus fejlesztése terén elsősorban kisvállalkozások létrehozásának támogatása

(a bejövő pénzt ne a nagy társaságok kapják meg, hanem minél több magyar ember részesedjen belőle minél nagyobb arányban; nem minimálbéres 5*-os szállodai munkásokat, hanem tisztességes megélhetést lehetővé tevő kisebb szállodákat, panziókat támogatunk);

 • Infrastruktúra, utak, internet, telekommunikáció fejlesztése, árainak csökkentésével a hozzáférési lehetőség növelésére (kétszer kétsávos autóutak építése, stb.);
 • Az ország úthálózatának teljes körű szanálása (úgy megépíteni az utakat, hogy hosszú távon is megfelelő minőségű maradjon);
 • Nagy sebességű optika kábel minden településre (még nagyobb sávszélességet, ahol cégek, irodaházak, ipari parkok vannak)
 • A telekommunikációs díjak csökkentése az EU-n belül a legolcsóbb ország szintjére.

Lakáscélú támogatások rendszere;

 • Tömeges bérlakásépítés. Elsősorban fiataloknak, újházasoknak, gyereket, gyerekeket vállalóknak. (pl. 1-3 gyermeknél három hálószobásat.)


 

Pénzügyi program

A társadalom tagjai közt fennálló szakadék mérséklésének szociáldemokrata eszköze a progresszív adózás és járulékfizetés, amit az állam közmegegyezéssel oszt el. A szociáldemokrácia tehát – ellentétben más eszmékkel – nem kívánja az adók feltétlen csökkentését, hanem az adózást és járulékfizetést az állampolgár egyik legfontosabb kötelmének tartja, és nyíltan vallja a gondoskodó újraelosztó állam jelenlétének szükségességét.

A pénzügyi program alapvető elemei:

 • A személyi jövedelemadó rendszernek a szociáldemokrácia szolidaritási elvének megfelelően többkulcsossá alakítása a progresszív közteherviselés érdekében (ez alapján egyrészről mindenki rendelkezik adómentes összeggel, másrészt a jövedelem egy progresszívan növekedő adózás alá esik);
 • A bérköltség struktúra átalakítása egy méltányosnak tekinthető adórendszerrel;
 • Áfa 15%-ra levitele minden évben 1%-os csökkentéssel –max.20%, differenciált
 • A szerény jövedelműeknek lehetőségek biztosítása, a segélyrendszer ösztönzővé tétele (képzések, közösségi termelési egyesülések, stb.);
  • A minimálbérnek rövid időn belül a létminimumra való emelése;
  • A személyi jövedelemadó rendszeren belül az adójóváírás rendszerének visszaállítása, amellyel rövid időn belül emelni tudjuk a legkisebb jövedelműek nettó bevételét;
  • Bankszektort kötelezni, hogy számlavezetési ajánlataik közül egynek teljesen ingyenesnek kell lennie, beleértve a saját atm-ből történő készpénzfelvételt

A technológiai munkanélküliségből eredő problémák megoldása

A prognózisok szerint a 2030-as évekre a jelenleg élő munkaerőt foglalkoztató munka ötven százalékát automaták, robotok végzik majd. A korábbi ipari forradalmak során a felszabaduló munkaerőt más szektorok gond nélkül átvették, de lassan elérkezünk ahhoz a technológiai fejlettséghez, ahol erre már nem lesz lehetőség. Minden ágazatban egyre kevesebb élő munkaerőre lesz szükség, viszont a tőke a sajátosságánál fogva a folyamatos felhalmozást tartja a legfontosabbnak.

A szociáldemokrácia magyarországi képviselőjének, az MSZDP-nek tehát fontos feladata egy olyan gazdasági, társadalmi program megalkotása, amely a robotizáció korában is hatékonyan tudja képviselni a munkavállalóknak a munkához, a megélhetéshez való jogát.

A programban a szociáldemokrácia alapelvei érvényesülnek, mely elvek mentén a technológiai munkanélküliség problémájának a megoldásához az MSZDP a munkavállalók és a munkáltatók képviseleteivel közösen, hosszú távon a következő programot tervezi megvalósítani:

 • A 8 órás munkaidő 6 órásra változtatása a munkavállalói jövedelmek változatlansága mellett:
  • Az adórendszeren keresztül a vállalkozásokat érdekeltté kell tenni;
  • A munkavállalói oldalon a munkaidő kihasználtságának a javítását kell szorgalmazni.
 • Az élő munka alkalmazásának megfelelő kedvezményezése:
  • előnyök biztosítása a pályázatoknál;
  • az élő munkaerő alkalmazását igénylő munkahelyek támogatása;
  • felnőttképzéshez való hozzájárulása esetén adókedvezmények.
 • Az élő munkaerő alkalmazását igénylő beruházások, fejlesztések támogatása;
 • Az oktatási rendszerben a fejlett technológiák fejlesztésére, kezelésére képes képzések előtérbe helyezése, támogatása;
 • A szerényebb képességű munkavállalóknak az állami és a szociális ellátórendszerben való foglalkoztatása.

A fentiekben tárgyalt problémakör nem csak Magyarország illetve Európa, hanem a világ problémája is. Egy kizárólag a tőke érdekeit szem előtt tartó gazdasági fejlődés nagyon könnyen milliók technológiai munkanélküliségét eredményezi. Okulnunk kell azonban a megelőző évszázadok történelméből. A kizárólag tőke nyereségességén alapuló gazdasági struktúra a megélhetőségüktől megfosztott embereket, a világot egy társadalmi katasztrófába sodorhatja, amely szélsőséges helyzetben világégéshez vezethet. Erre mindenképpen megoldást kell találni.

Ezt a problémát azonban csak egy szociálisan érzékeny demokrácia képes megoldani!

Energetikai program

Az MSZDP véget akar vetni minden olyan energiafajta uralmának, amely szégyenteljesen torz világesemények elindítója és mozgatója.  Ha nincs olaj és gázérdekeltség, talán elkerülhetővé vált volna a XX. és XXI. század minden véres háborúja, és nem jön létre - vagy szelídebb formájában - , de kezelhetővé válik a lassan kezelhetetlen migráció. Meggyőződésünk, hogy a III. évezred a megújuló energiák korszaka a NAPKORSZAK kell, hogy legyen, nem pedig a félelempolitikára alapozott végítélet korszaka.

Bebizonyított tény, hogy Magyarország megújuló energia termelési képessége az ország teljes energia igényét többszörösen fedezi. Programunk, elvi álláspontunk nem véletlenül mellébeszélés nélkül radikális, hiszen a ránk erőltetett megoldásra váró problémák gyökerei is azok.  Az MSZDP az energia felhasználás korszerűsítésében természetes szövetségesének tekinti Magyarország és a Kék bolygó minden közérdekű célokért küzdő politikai és társadalmi szervezetét.

A program építőkövei

 • nap energia felhasználásával a napelemek és napkollektorok telepítésének támogatása (kiemelt jelentőséggel a lakossági alkalmazásokra);
 • szélturbinák telepítése (a lehetséges telepítési területek feltérképezése után akár jelentős állami támogatással);
 • geotermikus fűtésrendszerek létrehozása (Magyarország a termálvizek hazája, kiemelt fontossággal bír a felhasználása – nem csak turisztikai céllal);
 • házszigetelés program (az energiafogyasztás költségei csökkentésében kiemelt szerepet kell, hogy kapjon – családi-, és társasházak szigetelésében egyaránt);


A vállalkozások helyzetének javítása

Az MSZDP megalakulásától kezdve a munkavállalók érdekeit messzemenőkig figyelembe vevő párt. Az MSZDP ezzel együtt tudja azt, hogy a munkavállalók elsődleges érdeke, hogy legyenek olyan munkahelyek, ahol munkát vállalhatnak, ezeket pedig a vállalkozások biztosíthatják.

Az MSZDP a gazdaságpolitikájában tehát egyszerre veszi figyelembe mind a munkáltatók, mind a munkavállalók érdekeit. A társadalomnak mindkét oldal ugyanúgy részei, amelyek között csak felületesen nézve kibékíthetetlenek az ellentétek. A valóságban viszont egyik oldal sem boldogulna a másik nélkül, mindkettőre egyformán szükség van, mindkettő érdekét egyformán figyelembe kell venni, mivel:

 • a munkáltató bármekkora tőkét is mozgósít a vállalkozására számára, az abban dolgozó munkavállalók munkája, a munkájából eredő hozzáadott érték nélkül nincs eredmény;
 • a munkavállaló hiába szeretne a megélhetéséhez szükséges pénz előteremtéséhez munkát vállalni, ha a vállalkozó nem teremt munkahelyeket.

Az MSZDP gazdaságfejlesztési programjának fontos részét képezi tehát, hogy a munkaadóknak és a munkavállalóknak a látszólagos ellentétét enyhítve kiegyensúlyozottá váljon a gazdasági szereplők közötti együttműködés. Ennek előmozdítása érdekében az MSZDP a vállalkozók és a munkavállalók képviselőivel előre, közösen egyeztetett és megtárgyalt módon a következő intézkedéseket tervezi bevezetni:

 • Minden vállalkozás egyenlő esélyt kell hogy kapjon a céljai eléréséhez;
 • Csökkenteni kell a vállalkozások adminisztrációs terheit;
 • A munkahelyteremtő, fenntartó, valamint a munkakörülményeket javító befektetéseket, beruházásokat ösztönözni kell az adó- és járulékrendszeren keresztül:
  • A beruházásokat előkészítő céltartalékok képzését kedvezményezni kell;
  • A munkahelyteremtésben egyenlő támogatás a külföldi befektetővel (egyenlő mértékű munkahely teremtési támogatás – tőke és bértámogatás -, adókedvezmény, stb.);
  • A munkabér biztonságát segítő céltartalékok képzését kedvezményezni kell (fokozatosan be kell vezetni az egy éves bérre vonatkozó céltartalék képzését);
 • Az önfoglalkoztatás rendszerét „vállalkozó baráttá” kell tenni (első évi adókedvezmény, minimális adminisztráció, vállalkozói képzések, stb. bevezetésével);
 • A munkavállalókat érdekeltté kell tenni a vállalkozás működtetésében (munkavállalói résztulajdon, nyereségből való részesedés lehetőségének megteremtése, stb.)
 • A közérdekű feladatot ellátó vállalkozások non-profit szervezetté válását lehetővé kell tenni;
 • Ösztönző rendszer létrehozása a minél magasabb munkabér eléréséhez;